เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(17)

ปฐมนิเทศก์หน่วยบริการใหม่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ติดต่อสอบถาม :

น.ส.เมลดา  ธนะสุรัติ  090-1975184

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 18/01/2562 ถึง 25/01/2562


(32)


การประชุมกำกับคุณภาพบริการผู้ป่วยโรคไตและเชื่อมต่อการดูแลร่วมกับกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์

มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 14/01/2562 ถึง 11/02/2562


(84)

การประชุมชี้แจงการจัดสรรงบบริการธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง CR ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์

มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 09/01/2562 ถึง 21/01/2562


(18)

ประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ติดต่อสอบถาม :

รดา  จันทร์ชื่น   เบอร์โทรศัพท์ 098-2797677

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 07/01/2562 ถึง 25/01/2562


(75)

ประชุมชี้แจงการบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 24 มกราคม 2562

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์ มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 28/12/2561 ถึง 21/01/2562


(11)

ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริการ (Medical Record Audit : MRA) จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม พ.ศ.2562

ติดต่อสอบถาม :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/12/2561 ถึง 22/01/2562


(15)

ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริการ (Medical Record Audit : MRA) จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ติดต่อสอบถาม :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/12/2561 ถึง 11/02/2562


(34)

ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริการ (Medical Record Audit : MRA) จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ติดต่อสอบถาม :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/12/2561 ถึง 05/02/2562


(23)

ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริการ (Medical Record Audit : MRA) จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2562

ติดต่อสอบถาม :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/12/2561 ถึง 04/02/2562


(15)

ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริการ (Medical Record Audit : MRA) จ.อ่างทอง ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม พ.ศ.2562

ติดต่อสอบถาม :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/12/2561 ถึง 27/01/2562


(68)

ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริการ (Medical Record Audit : MRA) จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม พ.ศ. 2562

ติดต่อสอบถาม :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/12/2561 ถึง 20/01/2562


(25)

ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริการ (Medical Record Audit : MRA) จ.สิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม พ.ศ.2562

ติดต่อสอบถาม :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/12/2561 ถึง 15/01/2562


(29)

ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริการ (Medical Record Audit : MRA) จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม พ.ศ.2562

ติดต่อสอบถาม :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/12/2561 ถึง 13/01/2562


(150)

ประชุมทบทวนและชี้แจงระบบติดตามข้อมูลแจ้งโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3
( ระหว่างวันที่ 3-4 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี )
- ผู้ลงทะเบียน โทรจองห้องพักเอง เบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงจากหน่วยงานต้นสังกัด
- จองห้องพัก โรงแรมริชมอนด์ คุณ เสกสรร ประเกียร โทรศัพท์มือถือ 086-3039971 / 084-8777481
- Download แบบฟอร์มสำรองห้องพัก >>> ได้ที่นี่ <<<

ติดต่อสอบถาม :

น.ส.ณฐา ศรีหินกอง โทร 09-0197-5179  /นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 15/12/2561 ถึง 26/12/2561


(116)

การประชุมทบทวนสิทธิสวัสดิการอปท.เขต 4 สระบุรี ปี 2562

ติดต่อสอบถาม :

รดา  จันทร์ชื่น เบอรโทรศัพท์/Line : 098-2797677

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 07/12/2561 ถึง 21/12/2561


(41)

ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและการลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562

ติดต่อสอบถาม :

รดา  จันทร์ชื่น เบอร์โทรศัพท์/Line 098-2797677

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 07/12/2561 ถึง 17/12/2561


(120)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเอดส์และกองทุนวัณโรคปีงบประมาณ2562

ติดต่อสอบถาม :

นาง สุวิมล สุขเกษม

090-1975-227

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 06/12/2561 ถึง 27/12/2561


(19)

การประชุมการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ วันที่7ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม A (ลดาวัลย์)ชั้น5โรงพยาบาลสระบุรี

ติดต่อสอบถาม :

นาง สร้อยทอง ย้อยดี

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 03/12/2561 ถึง 06/12/2561


(65)

ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการระบบบริการจิตเวชเรื้อรัง ปี 2562

ติดต่อสอบถาม :

นาง สร้อยทอง ย้อยดี

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 26/11/2561 ถึง 13/12/2561


(0)

ขอเชิยประขุมตรวจสอบผลงานและการจ่ายชดเชยตามผลงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหย่ปีงบประมาณ 2561

ติดต่อสอบถาม :

นางสร้อยทอง ย้อยดี

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 26/11/2561 ถึง 04/11/2561


(3)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2562  

ติดต่อสอบถาม :

ภก.ชัยสิทธิ์ 

Tel.061-4200030 

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 26/11/2561 ถึง 11/12/2561


(18)

ประชุมคณะทำงาน QOF เพื่อจัดทำข้อมูลการดำเนินงานและตัวชี้วัดปฐมภูมิและคุณภาพการบริการ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ติดต่อสอบถาม :

นางสรีสอางค์   บุญพระ มือถือ ๐๘๑-๗๗๒๙๗๒๒

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 26/11/2561 ถึง 30/11/2561


(518)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 25 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/11/2561 ถึง 24/12/2561


(184)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดนครนายก วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/11/2561 ถึง 23/12/2561


(146)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/11/2561 ถึง 19/12/2561


(199)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดนนทบุรี วันที่ 19 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/11/2561 ถึง 18/12/2561


(225)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดอ่างทอง วันที่ 18 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/11/2561 ถึง 17/12/2561


(353)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดลพบุรี วันที่ 17 ธันวาคม 2561
 

ติดต่อสอบถาม :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/11/2561 ถึง 16/12/2561


(257)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดปทุมธานี วันที่ 13 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/11/2561 ถึง 12/12/2561


(318)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสระบุรี วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/11/2561 ถึง 06/12/2561


(33)

ขอเชิญประชุมหารือการบริหารจัดการการให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยข้อเข้าเสื่อม ปี 2562

 

ติดต่อสอบถาม :

นาง สร้อยทอง ย้อยดี เบอร์ 0847512745

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 14/11/2561 ถึง 20/11/2561


(32)

การชี้แจงแนวทางการจัดบริการเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูญเสียการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 11 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์ มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 14/11/2561 ถึง 06/12/2561


(29)

การประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

ระดับเขต ครั้งที่ 1/2562     วันที่  21 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561  

 

ติดต่อสอบถาม :

ประสานงาน : นางสาวสุนันท์   ภูธร 

โทรศัพท์ 036-213205  มือถือ (ID Line) 09-0197-5188  E-mail: sunant.p@nhso.go.th,

นายจักรินทร์   ฆ้องวงษ์  มือถือ เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 12/11/2561 ถึง 19/11/2561


(77)

ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ด้านยาและแนวทางการเบิกชดเชยยาที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

 

ติดต่อสอบถาม :

ภก.ชัยสิทธิ์  ศักดิืศรีวัฒนา

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 05/11/2561 ถึง 28/11/2561


(153)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ (fee schedule) ของหน่วยบริการภาครัฐ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ติดต่อสอบถาม :

นางสรีสอางค์   บุญพระ

เบอร์โทรศัพท์ 0817729722

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 06/11/2561 ถึง 12/11/2561


(89)

ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี ๒๕๖๑และแนวทางการบริหารงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ (fee schedule) ของหน่วยบริการภาคภาคเอกชน วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ติดต่อสอบถาม :

นางสรีสอางค์   บุญพระ

เบอร์โทรศัพท์ 0817729722

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 06/11/2561 ถึง 12/11/2561


(88)

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนโรคไตวายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 06/11/2561 ถึง 27/11/2561


(70)

การประชุมตรวจสอบเวชระเบียนการจ่ายชดเชยผู้ป่วยใน (coding audit) สิทธิ UC แบบรวมศูนย์ ครั้งที่ 1 ปี 2562  

ติดต่อสอบถาม :

นางสาววรรณพร ศรีอุทัย

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 22/10/2561 ถึง 05/11/2561