เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(15)

ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในประเด็นเฉพาะตามนโยบายเพื่อการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ ๗  มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ติดต่อสอบถาม :

กผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน : นางสาวสุนันท์   ภูธร 

โทรศัพท์ 036-213205  มือถือ (ID Line) 09-0197-5188  E-mail:

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 22/05/2562 ถึง 05/06/2562


(34)

ประชุมชี้แจงแนวทางขอรับค่าใช้จ่าย กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์ 

มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 30/04/2562 ถึง 22/05/2562


(17)

ประชุมการบริหารจัดการและกำกับติดตามคุณภาพการให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมฯ

ติดต่อสอบถาม :

นางสร้อยทอง ย้อยดี โทร 084-7512745

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 29/04/2562 ถึง 24/05/2562


(11)

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์ มืิอถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 24/04/2562 ถึง 27/05/2562


(80)

ประชุมติดตามการให้บริการ จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 24/04/2562 ถึง 14/05/2562


(44)

ประชุมสรุปบทเรียน และพัฒนาศักยภาพวิทยากรกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

ติดต่อสอบถาม :

นายประพจน์  บุญมี

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 20/04/2562 ถึง 26/04/2562


(13)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบค่าบริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ปีงบประมาณ๒๕๖๒

 

ติดต่อสอบถาม :

ภก.ชัยสิทธิ์ 

061-4200030

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 11/04/2562 ถึง 22/04/2562


(118)

ประชุมเชิงปฏิบัติ (Workshop) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นวันที่ 1 เมษายน 2562

ติดต่อสอบถาม :
นายประพจน์  บุญมี  
 
เบอร์โทร 084-4390145  เบอร์โทรสาร 036-213263
 
อีเมล prapot.b@nhso.go.th
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/03/2562 ถึง 31/03/2562


(98)

ประชุมเชิงปฏิบัติ (Workshop) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น วันที่ 2 เมษายน 2562

ติดต่อสอบถาม :

นายประพจน์  บุญมี  

เบอร์โทร 084-4390145  เบอร์โทรสาร 036-213263

อีเมล prapot.b@nhso.go.th

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/03/2562 ถึง 01/04/2562


(26)

ประชุมหารือการบริหารการจัดหาวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค                                                          

ติดต่อสอบถาม :

ภก.ชัยสิทธิ์

โทร 061-4200030

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 12/03/2562 ถึง 27/03/2562


(25)


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ระดับเขต
 วันที่ 19 เมษายน 2562

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์  มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 12/03/2562 ถึง 17/04/2562