เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(17)

การประชุมทบทวนสิทธิสวัสดิการอปท.เขต 4 สระบุรี ปี 2562

ติดต่อสอบถาม :

รดา  จันทร์ชื่น เบอรโทรศัพท์/Line : 098-2797677

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 07/12/2561 ถึง 21/12/2561


(2)

ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและการลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562

ติดต่อสอบถาม :

รดา  จันทร์ชื่น เบอร์โทรศัพท์/Line 098-2797677

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 07/12/2561 ถึง 17/12/2561


(11)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเอดส์และกองทุนวัณโรคปีงบประมาณ2562

ติดต่อสอบถาม :

นาง สุวิมล สุขเกษม

090-1975-227

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 06/12/2561 ถึง 26/12/2561


(19)

การประชุมการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ วันที่7ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม A (ลดาวัลย์)ชั้น5โรงพยาบาลสระบุรี

ติดต่อสอบถาม :

นาง สร้อยทอง ย้อยดี

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 03/12/2561 ถึง 06/12/2561


(64)

ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการระบบบริการจิตเวชเรื้อรัง ปี 2562

ติดต่อสอบถาม :

นาง สร้อยทอง ย้อยดี

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 26/11/2561 ถึง 10/12/2561


(0)

ขอเชิยประขุมตรวจสอบผลงานและการจ่ายชดเชยตามผลงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหย่ปีงบประมาณ 2561

ติดต่อสอบถาม :

นางสร้อยทอง ย้อยดี

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 26/11/2561 ถึง 04/11/2561


(3)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2562  

ติดต่อสอบถาม :

ภก.ชัยสิทธิ์ 

Tel.061-4200030 

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 26/11/2561 ถึง 11/12/2561


(18)

ประชุมคณะทำงาน QOF เพื่อจัดทำข้อมูลการดำเนินงานและตัวชี้วัดปฐมภูมิและคุณภาพการบริการ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ติดต่อสอบถาม :

นางสรีสอางค์   บุญพระ มือถือ ๐๘๑-๗๗๒๙๗๒๒

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 26/11/2561 ถึง 30/11/2561


(380)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 25 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/11/2561 ถึง 24/12/2561


(132)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดนครนายก วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/11/2561 ถึง 23/12/2561


(84)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/11/2561 ถึง 19/12/2561


(87)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดนนทบุรี วันที่ 19 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/11/2561 ถึง 18/12/2561


(129)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดอ่างทอง วันที่ 18 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/11/2561 ถึง 17/12/2561


(300)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดลพบุรี วันที่ 17 ธันวาคม 2561
 

ติดต่อสอบถาม :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/11/2561 ถึง 16/12/2561


(238)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดปทุมธานี วันที่ 13 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/11/2561 ถึง 12/12/2561


(318)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสระบุรี วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/11/2561 ถึง 06/12/2561


(249)

ประชุมพัฒนาระบบการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริการ (Medical Record Audit Guideline : MRA) ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561

ติดต่อสอบถาม :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 19/11/2561 ถึง 12/12/2561


(33)

ขอเชิญประชุมหารือการบริหารจัดการการให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยข้อเข้าเสื่อม ปี 2562

 

ติดต่อสอบถาม :

นาง สร้อยทอง ย้อยดี เบอร์ 0847512745

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 14/11/2561 ถึง 20/11/2561


(32)

การชี้แจงแนวทางการจัดบริการเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูญเสียการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 11 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์ มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 14/11/2561 ถึง 06/12/2561


(29)

การประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

ระดับเขต ครั้งที่ 1/2562     วันที่  21 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561  

 

ติดต่อสอบถาม :

ประสานงาน : นางสาวสุนันท์   ภูธร 

โทรศัพท์ 036-213205  มือถือ (ID Line) 09-0197-5188  E-mail: sunant.p@nhso.go.th,

นายจักรินทร์   ฆ้องวงษ์  มือถือ เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 12/11/2561 ถึง 19/11/2561


(77)

ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ด้านยาและแนวทางการเบิกชดเชยยาที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

 

ติดต่อสอบถาม :

ภก.ชัยสิทธิ์  ศักดิืศรีวัฒนา

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 05/11/2561 ถึง 28/11/2561


(153)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ (fee schedule) ของหน่วยบริการภาครัฐ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ติดต่อสอบถาม :

นางสรีสอางค์   บุญพระ

เบอร์โทรศัพท์ 0817729722

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 06/11/2561 ถึง 12/11/2561


(89)

ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี ๒๕๖๑และแนวทางการบริหารงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ (fee schedule) ของหน่วยบริการภาคภาคเอกชน วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ติดต่อสอบถาม :

นางสรีสอางค์   บุญพระ

เบอร์โทรศัพท์ 0817729722

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 06/11/2561 ถึง 12/11/2561


(88)

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนโรคไตวายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 06/11/2561 ถึง 27/11/2561


(70)

การประชุมตรวจสอบเวชระเบียนการจ่ายชดเชยผู้ป่วยใน (coding audit) สิทธิ UC แบบรวมศูนย์ ครั้งที่ 1 ปี 2562  

ติดต่อสอบถาม :

นางสาววรรณพร ศรีอุทัย

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 22/10/2561 ถึง 05/11/2561


(125)

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561

ติดต่อสอบถาม :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 18/10/2561 ถึง 23/11/2561


(141)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561

ติดต่อสอบถาม :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 18/10/2561 ถึง 10/11/2561