รายละเอียดการประชุม

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 25 ธันวาคม 2561

สถานที่ประชุม :

ห้องกรุงศรีอยุธยา แกรนด์ บอลรูม ชั้น3 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 500 คน

ติดต่อ :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 25/11/2561 ถึง 24/12/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
518

นางสุทธิพร เทรูยา

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิฃาชีพชำนาญการพิเศษ
    จาก : สถาบันบำราศนราดูร
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 025903441
มือถือ : 0918022112
E-Mail : nurse.bidi3440@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
517

นางเบญจมาศ ควรพันธ์

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าเรือ
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ ท่าเรือ

ติดต่อ : 035341301
มือถือ : 0899016700
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
516

นางทัศนีย์ ภูกระเวนเวช

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
    จาก : เทศบาลเมืองผักไห่
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ ผักไห่

ติดต่อ : 035-392-236-8
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
515

สุรเชษฐ์ ฉิ่งกิตติ

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
    จาก : เทศบาลตำบลท่าหลวง
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ ท่าเรือ

ติดต่อ : 035341769
มือถือ : 0911940856
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : ///
514

เรวดี ตรีระตะกูล

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
    จาก : เทศบาลตำบลท่าหลวง
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ ท่าเรือ

ติดต่อ : 035341769
มือถือ : 0814442566
E-Mail : Revadee2470@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : ////
513

นางสาวชนิดา ศรีเมฆ

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ ลาดบัวหลวง

ติดต่อ : 035379133
มือถือ : 0654936398
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
512

นางสาวสุพี แสงทอง

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารรสุขชำนาญงาน
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ ลาดบัวหลวง

ติดต่อ : 035379133
มือถือ : 0989612989
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
511

นางบุญเรือน กองเงินนอก

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ ภาชี

ติดต่อ : 035317216
มือถือ : 0972627365
E-Mail : kokemaung@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
510

นางสาวกัญญรัตน์ วิเศษอุดม

    ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ ภาชี

ติดต่อ : 035317216
มือถือ : 0948542226
E-Mail : kokemaung@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
509

นายโฆษิต ช่วยภักดี

    ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ ภาชี

ติดต่อ : 035317216
มือถือ : 0892385414
E-Mail : kokemaung@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 518 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ถัดไป