รายละเอียดการประชุม

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 25 ธันวาคม 2561

สถานที่ประชุม :

ห้องกรุงศรีอยุธยา แกรนด์ บอลรูม ชั้น3 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 500 คน

ติดต่อ :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 25/11/2561 ถึง 24/12/2561


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม *
ตำแหน่ง *
ประเภทหน่วยงาน *
ชื่อหน่วยงาน *
จังหวัด *
อำเภอ *
โทรศัพท์ที่ทำงาน
มือถือ *
E-Mail *
ประเภทอาหาร *
เพศ *
* กรุณาแจ้งความประสงค์กรณีที่พัก สำหรับกรณี สปสช. สนับสนุนที่พักเท่านั้น *
ประสงค์ห้องพัก *
* กรณีพักเดี่ยว ถ้าไม่อยู่ในสิทธิ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเองทั้งหมด *
เลือกวันที่ต้องการเข้าพัก (เลือกจากปฏิทิน)
     
หมายเหตุ การลงทะเบียนต้องบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคลเท่านั้น


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
376

นางสาวบพิตร ไชยคีรี

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลธนู
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ อุทัย

ติดต่อ : 035773656
มือถือ : 0812742502
E-Mail : --

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
375

นางสุภาพร สุธัมรส

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลธนู
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ อุทัย

ติดต่อ : 035773656
มือถือ : 0617195815
E-Mail : --

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
374

นายธงชัย คุ้มชาติ

    ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธนู
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลธนู
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ อุทัย

ติดต่อ : 035773656
มือถือ : 0813024189
E-Mail : thanu@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
373

นางวราภรณ์ นิโครธานนท์

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรุน
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ :
มือถือ : 0989019060
E-Mail : Suwandee34@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
372

นางสาวอุตสาห์ กันภัย

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
    จาก : อบต.วัดตูม
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ : 035704758
มือถือ : 0892271140
E-Mail : aon_lak_ao@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
371

นางสาวฐิติภรณ์ จันอ่อน

    ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบางนา
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ มหาราช

ติดต่อ : 035765349
มือถือ : 0899259703
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
370

นางอุ่นเรือน ซื่อตรง

    ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบางนา
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ มหาราช

ติดต่อ : 035765349
มือถือ : 0899245245
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
369

นางอมรรัตน์ พวงเพียงงาม

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : รพ.สต.ภูเขาทอง
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ : 0899019075
มือถือ : 0819478728
E-Mail : toktok1014@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
368

น.ส.ทัตขวัญ นพวรรณ

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : รพ.สต.ภูเขาทอง
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ :
มือถือ : 0979504299
E-Mail : *****

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
367

นฤมล ปานปิ่น

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
    จาก : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจุฬา
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย

ติดต่อ : 035355060
มือถือ : 0875439203
E-Mail : fernfunny_2537@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 376 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ถัดไป