รายละเอียดการประชุม

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดนครนายก วันที่ 24 ธันวาคม 2561

สถานที่ประชุม :
ห้องกนกวรรณ  โรงแรมจันทรา 180 คน
 
ติดต่อ :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 25/11/2561 ถึง 23/12/2561


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม *
ตำแหน่ง *
ประเภทหน่วยงาน *
ชื่อหน่วยงาน *
จังหวัด *
อำเภอ *
โทรศัพท์ที่ทำงาน
มือถือ *
E-Mail *
ประเภทอาหาร *
เพศ *
* กรุณาแจ้งความประสงค์กรณีที่พัก สำหรับกรณี สปสช. สนับสนุนที่พักเท่านั้น *
ประสงค์ห้องพัก *
* กรณีพักเดี่ยว ถ้าไม่อยู่ในสิทธิ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเองทั้งหมด *
เลือกวันที่ต้องการเข้าพัก (เลือกจากปฏิทิน)
     
หมายเหตุ การลงทะเบียนต้องบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคลเท่านั้น


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
132

นางสาวนวพร นนทสิทธิ์

    ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
    จาก : อบต.เขาพระ
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 037386169
มือถือ : 0928023544
E-Mail : tamonnontasit@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
131

นางพรทิพย์ ชุติกุลธนโชติ

    ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
    จาก : อบต.เขาพระ
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 037386169
มือถือ : 037386169
E-Mail : tamonnontasit@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
130

นางกันยารัตน์ อรัญรุตม์

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
    จาก : อบต.เขาพระ
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 037386169
มือถือ : 037386169
E-Mail : tamonnontasit@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
129

นางจุฑามาศ สิทธฺ์สิริโสภา

    ตำแหน่ง : พยาบาล/กรรมการกองทุนฯ/อนุกรรมการพึ่งพิง
    จาก : เทศบาลเมืองนครนายก
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 037-315442
มือถือ : 084-3621412
E-Mail : Jutamat_111@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
128

นาง วัลยา จงใจเทศ

    ตำแหน่ง : พยาบาล/อนุกรรมการดูแลผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
    จาก : เทศบาลเมืองนครนายก
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 037-315442
มือถือ : 089-6683136
E-Mail : ํััyouyone@้hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
127

นาย วิบูลย์ เจนพานิช

    ตำแหน่ง : ผ.อ.กองสาธารณสุขฯ/ กรรมการและเลขานุการ
    จาก : เทศบาลเมืองนครนายก
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 037311264
มือถือ : 089-8360096
E-Mail : doung.viboon@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
126

นายชัยวิวัฒน์ สีหะภาค

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลปากพลี
    จังหวัด นครนายก อำเภอ ปากพลี

ติดต่อ : 037-399793 ต่อ 152
มือถือ : 089-4028146
E-Mail : pple1422@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
125

นางดวงใจ นวลทอง

    ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
    จาก : โรงพยาบาลปากพลี
    จังหวัด นครนายก อำเภอ ปากพลี

ติดต่อ : 037-399793 ต่อ 152
มือถือ : 0909091193
E-Mail : pph.health@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
124

นางสาววีรนุช วิกสิต

    ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
    จังหวัด นครนายก อำเภอ องครักษ์

ติดต่อ : 037395448
มือถือ : 0907380989
E-Mail : wimonratduangdee@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
123

นางสาวธันย์นิชา ธนโชติชัยวัฒน์

    ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
    จังหวัด นครนายก อำเภอ องครักษ์

ติดต่อ : 037395448
มือถือ : 0970241501
E-Mail : wimonratduangdee@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 132 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ถัดไป