รายละเอียดการประชุม

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดนนทบุรี วันที่ 19 ธันวาคม 2561

สถานที่ประชุม :
ห้องนครนนท์ โรงแรมเดอะริช (พระราม 5)  300 คน
 
ติดต่อ :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 25/11/2561 ถึง 18/12/2561


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม *
ตำแหน่ง *
ประเภทหน่วยงาน *
ชื่อหน่วยงาน *
จังหวัด *
อำเภอ *
โทรศัพท์ที่ทำงาน
มือถือ *
E-Mail *
ประเภทอาหาร *
เพศ *
* กรุณาแจ้งความประสงค์กรณีที่พัก สำหรับกรณี สปสช. สนับสนุนที่พักเท่านั้น *
ประสงค์ห้องพัก *
* กรณีพักเดี่ยว ถ้าไม่อยู่ในสิทธิ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเองทั้งหมด *
เลือกวันที่ต้องการเข้าพัก (เลือกจากปฏิทิน)
     
หมายเหตุ การลงทะเบียนต้องบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคลเท่านั้น


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
86

นางสาวปิติสุข จิตตวิสุทธิวงศ์

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
    จาก : เทศบาลนครนนทบุรี
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 02-5802085
มือถือ : 0804146616
E-Mail : nakornontfund@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
85

นางมรกฎ บัวแตง

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    จาก : เทศบาลนครนนทบุรี
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 025890500 ต่อ 1218
มือถือ : 09 2272 5946
E-Mail : Mora_2504@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
84

นางสุภาภรณ์ อ้นบุตร

    ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการ
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 02-4463434
มือถือ : 084-7265050
E-Mail : nitisak_jo@yahoo.co.th

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
83

นางสาวนงเยาว์ สระป้อมแก้ว

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 02-4463434
มือถือ : 0899948410
E-Mail : ืnongyaosra@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
82

นายรชต สุทธิพันธ์

    ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 02-4463434
มือถือ : 0901986759
E-Mail : ืnongyaosra@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
81

นางสาวสุวภัทร ใจ๋คอดี

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ ไทรน้อย

ติดต่อ : 02-9239883
มือถือ : 093-9156915
E-Mail : swp_jai24@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
80

นางสาวสุพิชชา ดวงจันทร์

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ ไทรน้อย

ติดต่อ : 02-9239883
มือถือ : 084-3603255
E-Mail : supitcha3939@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
79

นางสาวธีราอร คำพลแสน

    ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ ไทรน้อย

ติดต่อ : 02-9239883
มือถือ : 082-1026728
E-Mail : teeraon1992@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
78

นางเอมอร ศรีอำไพ

    ตำแหน่ง : ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
    จาก : รพ.สต.วัดหูช้าง
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางกรวย

ติดต่อ : 02-9852409
มือถือ : 089-6818914
E-Mail : ph029852409@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
77

นายเคลื่อน คงสม

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ บางกรวย

ติดต่อ : 02-4475940
มือถือ : 080-5430007
E-Mail : kluan2309@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 86 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ถัดไป