รายละเอียดการประชุม

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดอ่างทอง วันที่ 18 ธันวาคม 2561

สถานที่ประชุม :

ห้องประชุม ชั้น 2  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  230 คน

ติดต่อ :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 25/11/2561 ถึง 17/12/2561


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม *
ตำแหน่ง *
ประเภทหน่วยงาน *
ชื่อหน่วยงาน *
จังหวัด *
อำเภอ *
โทรศัพท์ที่ทำงาน
มือถือ *
E-Mail *
ประเภทอาหาร *
เพศ *
* กรุณาแจ้งความประสงค์กรณีที่พัก สำหรับกรณี สปสช. สนับสนุนที่พักเท่านั้น *
ประสงค์ห้องพัก *
* กรณีพักเดี่ยว ถ้าไม่อยู่ในสิทธิ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเองทั้งหมด *
เลือกวันที่ต้องการเข้าพัก (เลือกจากปฏิทิน)
     
หมายเหตุ การลงทะเบียนต้องบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคลเท่านั้น


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
129

นางวรนุช จันทวร

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอ่างทอง
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 035-611530
มือถือ : 089-8098333
E-Mail : vrn2510@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
128

นายสมเจต เฉลาพักตร์

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
    จาก : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเอกราช
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ ป่าโมก

ติดต่อ : 035662234
มือถือ : 0954564617
E-Mail : Ch-somjet@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
127

นางศรีวรรณ ดอกเทียน

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
    จาก : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าโมก
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ ป่าโมก

ติดต่อ : 035662990
มือถือ : 0819476979
E-Mail : S-doctien@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
126

พรรณปพร เผือกประพันธ์

    ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
    จาก : เทศบาลตำบลทางพระ
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ โพธิ์ทอง

ติดต่อ : 035861931
มือถือ : 0879834914
E-Mail : phueakpraphan@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
125

สุดารัตน์ มิตรอุดม

    ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
    จาก : เทศบาลตำบลทางพระ
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ โพธิ์ทอง

ติดต่อ : 035861931
มือถือ : 0641546222
E-Mail : shampoo_aooil@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
124

วัชราภรณ์ น่วมศรีนวล

    ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาล
    จาก : เทศบาลตำบลทางพระ
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ โพธิ์ทอง

ติดต่อ : 035861931
มือถือ : 0623519553
E-Mail : poepum@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
123

คมกฤช พอควร

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลากด
    จาก : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลากด
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ ป่าโมก

ติดต่อ : 35662236
มือถือ : 0871178688
E-Mail : kingkom_bangprakod@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
122

นายนภดล สถาวร

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    จาก : เทศบาลตำบลศาลาแดง
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 035613920
มือถือ : 0870943908
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
121

นางนานา อิสรพงศ์

    ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาล
    จาก : เทศบาลตำบลศาลาแดง
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 035613920
มือถือ : 0928564945
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
120

น.ส.สุพัตรา พลิพล

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธาณสุข
    จาก : ทต.เพชรเมืองทอง
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ แสวงหา

ติดต่อ : 035-610725
มือถือ : 0847305767
E-Mail : odd.2514@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 129 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ถัดไป