รายละเอียดการประชุม

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดลพบุรี วันที่ 17 ธันวาคม 2561
 
สถานที่ประชุม :

ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท  400 คน

ติดต่อ :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 25/11/2561 ถึง 16/12/2561


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม *
ตำแหน่ง *
ประเภทหน่วยงาน *
ชื่อหน่วยงาน *
จังหวัด *
อำเภอ *
โทรศัพท์ที่ทำงาน
มือถือ *
E-Mail *
ประเภทอาหาร *
เพศ *
* กรุณาแจ้งความประสงค์กรณีที่พัก สำหรับกรณี สปสช. สนับสนุนที่พักเท่านั้น *
ประสงค์ห้องพัก *
* กรณีพักเดี่ยว ถ้าไม่อยู่ในสิทธิ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเองทั้งหมด *
เลือกวันที่ต้องการเข้าพัก (เลือกจากปฏิทิน)
     
หมายเหตุ การลงทะเบียนต้องบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคลเท่านั้น


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
297

นายชลอ มากมี

    ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
    จาก : อบต.ดอนโพธิ์
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036783833
มือถือ : 0895399377
E-Mail : donpo424896@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
296

นางพิมพ์พิชชา พงษ์นิล

    ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
    จาก : อบต.ดอนโพธิ์
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036783833
มือถือ : 0971311295
E-Mail : donpo424896@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
295

นางสาวศิริรัตน์ ทองเจริญ

    ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ ท่าวุ้ง

ติดต่อ : 036 481888
มือถือ : 0896039600
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
294

นางพรศิริ มากพร้อม

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ ท่าวุ้ง

ติดต่อ : 036 481888
มือถือ : 081 7951541
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
293

นางสาวศิรินันท์ ศรีหร่าย

    ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    จาก : อบต.ดอนโพธิ์
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036783833
มือถือ : 0908160969
E-Mail : s.sirinan@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
292

นายบุญส่ง ทัพเจริญ

    ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ ท่าวุ้ง

ติดต่อ : 036 481888
มือถือ : 0813166936
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
291

นางสาวปัทธิมา สีหะมงคล

    ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ พัฒนานิคม

ติดต่อ : 036-491340
มือถือ : 089-8093511
E-Mail : patthima072525@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
290

นางอินทิรา ทองรอด

    ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ พัฒนานิคม

ติดต่อ : 036-491340
มือถือ : 089-0887634
E-Mail : chonnoi_lopburi@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
289

นางอรวรรณ กองโรงธรรม

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ ท่าหลวง

ติดต่อ : 036789642
มือถือ : 092-5135371
E-Mail : hualam444@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
288

นางวารุณี มากำเนิด

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : รพ.ท่าหลวง
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ ท่าหลวง

ติดต่อ : 036497151 ต่อ 113
มือถือ : 0851831843
E-Mail : makumnerd@yahoo.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 297 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ถัดไป