รายละเอียดการประชุม

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC.) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดปทุมธานี วันที่ 13 ธันวาคม 2561
สถานที่ประชุม :
ห้องอารียา ชั้น 5  โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต (เซียร์ รังสิต)  300 คน
 
ติดต่อ :
นายประพจน์ บุญมี  
เบอร์โทร 084-4390145  E-mail : prapot.b@nhso.go.th
 
เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 25/11/2561 ถึง 12/12/2561


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม *
ตำแหน่ง *
ประเภทหน่วยงาน *
ชื่อหน่วยงาน *
จังหวัด *
อำเภอ *
โทรศัพท์ที่ทำงาน
มือถือ *
E-Mail *
ประเภทอาหาร *
เพศ *
* กรุณาแจ้งความประสงค์กรณีที่พัก สำหรับกรณี สปสช. สนับสนุนที่พักเท่านั้น *
ประสงค์ห้องพัก *
* กรณีพักเดี่ยว ถ้าไม่อยู่ในสิทธิ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเองทั้งหมด *
เลือกวันที่ต้องการเข้าพัก (เลือกจากปฏิทิน)
     
หมายเหตุ การลงทะเบียนต้องบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคลเท่านั้น


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
238

นางสาวนิตยา สารีกิจ

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
    จาก : โรงพยาบาลสามโคก
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ สามโคก

ติดต่อ : 02 199 3769 – 8 ต่อ 109
มือถือ : 0928280567
E-Mail : ืnittaya_nitnitnit@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
237

นางจรรยา ทั่งจันทร์

    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
    จาก : เทศบาลตำบลคูขวาง
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลาดหลุมแก้ว

ติดต่อ :
มือถือ : 0859269119
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
236

นางรุ่งทิวา กุลธรรมประทับ

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ธัญบุรี

ติดต่อ :
มือถือ : 0931696535
E-Mail : rung.223@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
235

นางสาวสร้อยจันทร์ พานทอง

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ธัญบุรี

ติดต่อ :
มือถือ : 0891806825
E-Mail : soichan2005@hotmai.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
234

สุคำมา อาแพงพันธ์

    ตำแหน่ง : กรรมการ
    จาก : เทศบาลธัญบุรี
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ธัญบุรี

ติดต่อ :
มือถือ : 0850472195
E-Mail : ratthapol3787@gmail.com

ประสงค์ : พักคู่
วันที่ : //
233

นฤนาท ยืนยง

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลปทุมธานี
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 025988883-4
มือถือ : 0818375889
E-Mail : ytumetb@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
232

นงนุช ดนตรีเจริญ

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลปทุมธานี
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 025988883-4
มือถือ : 0955329456
E-Mail : nongnuchd456@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
231

นางสาวศิวพลอย แสงทน

    ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ สามโคก

ติดต่อ : 025937042
มือถือ : 0819186799
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
230

นางสาวทรรศนพร ใจชอบ

    ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ สามโคก

ติดต่อ : 025937042
มือถือ : 0877069141
E-Mail : monjai596@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
229

ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ชูสว่าง

    ตำแหน่ง : ปลัด
    จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ สามโคก

ติดต่อ : 025937042
มือถือ : 0615422978
E-Mail : monjai596@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 238 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ถัดไป