รายละเอียดการประชุม

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ (fee schedule) ของหน่วยบริการภาครัฐ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

สถานที่ประชุม :

ณ ประชุมห้องวายุภักษ์ ๕ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อ :

นางสรีสอางค์   บุญพระ

เบอร์โทรศัพท์ 0817729722

เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 06/11/2561 ถึง 12/11/2561


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
153

น.ส.วิบูลย์ศรี พุทธเจริญ

    ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
    จาก : รพ.นครนายก
    จังหวัด นครนายก อำเภอ เมือง

ติดต่อ :
มือถือ : 0845559121
E-Mail : pcu_nayok@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
152

นางขวัญเรือน ไวยโภชน์

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลดอนพุด
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ ดอนพุด

ติดต่อ : 036 385044
มือถือ : 0853596524
E-Mail : muchimah@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
151

นางมัชฌิมา หอมบุญมา

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
    จาก : โรงพยาบาลดอนพุด
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ ดอนพุด

ติดต่อ :
มือถือ : 0853596524
E-Mail : muchimah@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
150

นางสาวพัชรี ตั้งเจริญ

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลพรหมบุรี
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ พรหมบุรี

ติดต่อ :
มือถือ : 0870828080
E-Mail : tangpata@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
149

นายเชิดชาย เจริญสอน

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
    จาก : ท่าช้าง
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ ท่าช้าง

ติดต่อ : 036 597105
มือถือ : 0899018144
E-Mail : yarinda2829@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
148

นางจรูญศรี พุ่มสุทัศน์

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : ลาดบัวหลวง
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ ลาดบัวหลวง

ติดต่อ : 035379094 ต่อ 115
มือถือ : 0899031484
E-Mail : notesumalee@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
147

นายอภิรักษ์ ฑีฆะ

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
    จาก : ลาดบัวหลวง
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ ลาดบัวหลวง

ติดต่อ : 035379094 ต่อ 789
มือถือ : 0851335158
E-Mail : rak10776@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
146

นายวีระยุทธ ขุนพล

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลเสาไห้ ๘๐ พรรษา
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ เสาไห้

ติดต่อ : 036-391254 ต่อ 215
มือถือ : 086-5051001
E-Mail : ๋๋jarukornkps@gmin.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
145

นางสาวเสาวลักษณ์ พันนารา

    ตำแหน่ง : นักวิชาการเวชสถิติ
    จาก : โรงพยาบาลเสาไห้ ๘๐ พรรษา
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ เสาไห้

ติดต่อ : 036-391254 ต่อ 215
มือถือ : 092-4750857
E-Mail : phrimpri@gmin.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
144

นาง ฉวี ศรีวิเชียร

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
    จาก : สิงห์บุรี
    จังหวัด สิงห์บุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ :
มือถือ : 0865522842
E-Mail : chawee.s2514@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 153 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ถัดไป