รายละเอียดการประชุม

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนโรคไตวายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ประชุม :

ห้องประชุมโยเดีย โรงแรมคลาสสิคคามิโอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ :

สุวรรณี ศรีปราชญ์

เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 06/11/2561 ถึง 27/11/2561


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม *
ตำแหน่ง *
ประเภทหน่วยงาน *
ชื่อหน่วยงาน *
จังหวัด *
อำเภอ *
โทรศัพท์ที่ทำงาน
มือถือ *
E-Mail *
ประเภทอาหาร *
เพศ *
* กรุณาแจ้งความประสงค์กรณีที่พัก สำหรับกรณี สปสช. สนับสนุนที่พักเท่านั้น *
ประสงค์ห้องพัก *
* กรณีพักเดี่ยว ถ้าไม่อยู่ในสิทธิ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเองทั้งหมด *
เลือกวันที่ต้องการเข้าพัก (เลือกจากปฏิทิน)
     
หมายเหตุ การลงทะเบียนต้องบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคลเท่านั้น


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
53

นางสาวอุมาภรณ์ มีศรี

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
    จาก : งานหน่วยไตเทียม เทศบาลนครนนทบุรี
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 02 - 5896824
มือถือ : 098-2654512
E-Mail : uma.meesri@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
52

นางสาวทิม อุ่นตาล

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    จาก : หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ :
มือถือ : 0898526074
E-Mail : tmi413@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
51

นส.สุดา สุทธานินทร์

    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    จาก : รพ.วิภารามปากเกร็ด
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ ปากเกร็ด

ติดต่อ : 02-960-9655 ต่อ329
มือถือ : 087-552-5793
E-Mail : sudasut09@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
50

เอื้อมพร ลุ่มบุตร

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : -
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
49

นายสยาม งามสุทธิ

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ : 0819963961
มือถือ : 0819963961
E-Mail : wwwmsn14@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
48

นงนุช พงษ์เจริญ

    ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
    จาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 025816454 ต่อ 105
มือถือ : 0870337991
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
47

กุลณัฐ แซ่ลี้

    ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ไตเทียม
    จาก : โรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมือง

ติดต่อ :
มือถือ : 0923765335
E-Mail : kullanat051@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
46

นางสุภาพร อยู่แดง

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
    จาก : สถาบันบำราศนราดูร
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 02-5903628
มือถือ : 086-3541574
E-Mail : tou25080316@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
45

สลักจิต พิทักษ์มงคล

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ
    จาก : รพ.พระนั่งเกล้า
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 025284567 ต่อ 5525,5520
มือถือ : 0815631782
E-Mail : salakjitpitakmongkol@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
44

นางสาววิมล วัฒนาสุนทรารักษ์

    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ
    จาก : ไตเทียม
    จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 025284567 ต่อ 5525,5526
มือถือ : 0839047249
E-Mail : vimon.hemo@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 53 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถัดไป