รายละเอียดการประชุม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561

สถานที่ประชุม :

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 18/10/2561 ถึง 04/12/2561


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม *
ตำแหน่ง *
ประเภทหน่วยงาน *
ชื่อหน่วยงาน *
จังหวัด *
อำเภอ *
โทรศัพท์ที่ทำงาน
มือถือ *
E-Mail *
ประเภทอาหาร *
เพศ *
* กรุณาแจ้งความประสงค์กรณีที่พัก สำหรับกรณี สปสช. สนับสนุนที่พักเท่านั้น *
ประสงค์ห้องพัก *
* กรณีพักเดี่ยว ถ้าไม่อยู่ในสิทธิ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเองทั้งหมด *
เลือกวันที่ต้องการเข้าพัก (เลือกจากปฏิทิน)
     
หมายเหตุ การลงทะเบียนต้องบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคลเท่านั้น


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
75

สมบัติ เพ็ชรักษ์

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ
    จาก : สระบุรี
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ :
มือถือ : 0817595249
E-Mail : took.sukcom@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
74

นางจิราภรณ์ พุ่มทองดี

    ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
    จาก : โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036784444 ต่อ 6709
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
73

นางสาวปฤษณา วงษ์น้อย

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
    จาก : โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036785444 ต่อ 1233
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
72

นางสาวสุรีรัตน์ แสงจันทร์

    ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวพิวเตอร์
    จาก : โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036785444 ต่อ4530
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
71

นางฐิตาภา เชื้ออินทร์

    ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวพิวเตอร์
    จาก : โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036785444 ต่อ4530
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
70

นางสาวธัญญวรรณ ปัทมโรจน์

    ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
    จาก : โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036785444 ต่อ6709
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
69

นางสาวเสาวลักษณ์ กองแก้ว

    ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
    จาก : โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036785444 ต่อ6709
มือถือ : -
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
68

ว่าที่ รต. หญิงฤดีมาศ ปัญญา

    ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
    จาก : โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036785429
มือถือ : 0836951455
E-Mail : aom.9907@gmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
67

นายทองสุก ศรีจำปา

    ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราห์ชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
    จังหวัด ลพบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036785429
มือถือ : 0805812447
E-Mail : -

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
66

นางราตรี ผลจันทร์

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    จาก : วิเศษชัยชาญ
    จังหวัด อ่างทอง อำเภอ วิเศษชัยชาญ

ติดต่อ :
มือถือ : 086-9937095
E-Mail : p0514@hotmail.co.th

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 75 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ถัดไป