รายละเอียดการประชุม

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ประชุม :

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : ระหว่างวันที่ 18/10/2561 ถึง 23/11/2561


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม *
ตำแหน่ง *
ประเภทหน่วยงาน *
ชื่อหน่วยงาน *
จังหวัด *
อำเภอ *
โทรศัพท์ที่ทำงาน
มือถือ *
E-Mail *
ประเภทอาหาร *
เพศ *
* กรุณาแจ้งความประสงค์กรณีที่พัก สำหรับกรณี สปสช. สนับสนุนที่พักเท่านั้น *
ประสงค์ห้องพัก *
* กรณีพักเดี่ยว ถ้าไม่อยู่ในสิทธิ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเองทั้งหมด *
เลือกวันที่ต้องการเข้าพัก (เลือกจากปฏิทิน)
     
หมายเหตุ การลงทะเบียนต้องบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคลเท่านั้น


รายชื่อที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ( คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ อื่น ๆ
114

จ.ส.อ.หญิง ยุพาพรรณ นามโส

    ตำแหน่ง : จนท.แผนกส่วนจัดเก็บเงินรายได้
    จาก : รพ.ค่ายอดิศร
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ :
มือถือ : 081-8535478
E-Mail : aomzman@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
113

น.ส.วรลักษณ์ แทนเครือ

    ตำแหน่ง : พนักงานรวบรวมข้อมูลชั้น 2
    จาก : รพ.ค่ายอดิศร
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036-212172 ต่อ 39
มือถือ : 095-8471927
E-Mail : aomzman@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
112

น.ส.วันวิสาข์ ศรีสุวรรณ์

    ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์ชั้น 4
    จาก : รพ.ค่ายอดิศร
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036-212172 ต่อ 48
มือถือ : 089-2428789
E-Mail : aomzman@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
111

พ.ต.หญิง ไพลิน อารักษ์สนอง

    ตำแหน่ง : หัวหน้าจัดเก็บเงินรายได้
    จาก : รพ.ค่ายอดิศร
    จังหวัด สระบุรี อำเภอ เมือง

ติดต่อ : 036-212172 ต่อ 39
มือถือ : 086-5490995
E-Mail : aomzman@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
110

นางสาวนริศรา อ่อนหิรัญ

    ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
    จาก : โรงพยาบาลหนองเสือ
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ หนองเสือ

ติดต่อ : 025491053 ต่อ 404
มือถือ : 0836096339
E-Mail : pijinda08@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
109

นาวสาวอังคณา ไกรสินธุ์

    ตำแหน่ง : จพ.เวชสถิติชำนาญงาน
    จาก : โรงพยาบาลหนองเสือ
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ หนองเสือ

ติดต่อ : 025491053 ต่อ 404
มือถือ : 0923656245
E-Mail : pijinda08@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
108

นางอรพิณ คงเจริญถิ่น

    ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
    จาก : โรงพยาบาลหนองเสือ
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ หนองเสือ

ติดต่อ : 025491053
มือถือ : 0813433287
E-Mail : pijinda08@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
107

นายสายชล อารีย์ทรัพย์

    ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
    จาก : โรงพยาบาลหนองเสือ
    จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ หนองเสือ

ติดต่อ : 025491053 ต่อ 402
มือถือ : 0897519669
E-Mail : pijinda08@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
106

นางอารียา วงษ์เนียม

    ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
    จาก : โรงพยาบาลองครักษ์
    จังหวัด นครนายก อำเภอ องครักษ์

ติดต่อ : 037391510
มือถือ : 087-9197699
E-Mail : ann-pay@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //
105

นางอำพรรณ เจริญผล

    ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    จาก : โรงพยาบาลองครักษ์
    จังหวัด นครนายก อำเภอ องครักษ์

ติดต่อ : 037391510
มือถือ : 0882084215
E-Mail : ีumpun_@hotmail.com

ประสงค์ : ไม่พัก
วันที่ : //

จำนวนทั้งหมด 114 รายการ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ถัดไป