เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(36)

**** ขอเลื่อนการประชุมเนื่องจากสถานการ์ณ COVID-19 อย่างไม่มีกำหนด***ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วม LTC ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 วันที่ 13 มีนาคม 2563

ติดต่อสอบถาม :

นางสุวิมล  สุขเกษม

090-1975227

E-mail:suwemol.s@nhso.go.th

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 19/02/2563 ถึง 01/03/2563


(72)

การประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างการรับรู้เป้าหมายเพิ่มการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มแกนนำเกษตรกร (ภาคกลาง) ประจำปี 2563

ติดต่อสอบถาม :

กลุ่มภารกิจสนับสนุนการมีส่วนร่วม คุ้มครองสิทธิและประชาสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุนันท์   ภูธร 

โทรศัพท์  090-1975188  e-mail : sunant.p@nhso.go.th

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 11/02/2563 ถึง 24/02/2563


(36)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ระดับเขต สปสช.เขต 4 สระบุรี

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์ 

0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 11/02/2563 ถึง 11/03/2563


(39)

ประชุมติดตามการจัดบริการเครื่องช่วยฟังให้กับผู้พิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์ 

0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 11/02/2563 ถึง 04/03/2563


(54)

ปฐมนิเทศหน่วบริการใหม่และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต วันที่ 4 มีนาคม 2563

ติดต่อสอบถาม :

นางสาวเมลดา  ธนะสุรัติ

090-1975184

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 11/02/2563 ถึง 03/03/2563


(316)

จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเบิกจ่ายชดเชยบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563

ติดต่อสอบถาม :

นางสาววรรณพร  ศรีอุทัย 
เบอร์โทร 098-2797674

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 16/01/2563 ถึง 29/01/2563


(155)

การประชุมโครงการทบทวนและชี้แจงระบบติดตามข้อมูลแจ้งโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563 รุ่นที่2 วันที่ 24 มกราคม 2563

ติดต่อสอบถาม :

นางสาวณฐา  ศรีหินกอง  กลุ่มงานภารกิจบริหารกองทุน   โทรศัพท์ 036 213205  มือถือ/ID line 090 1975179  โทรสาร 036 213263สำคัญเริ่มลงทะเบียน : วันที่ 06/01/2563 ถึง 20/01/2563


(37)

อบรมสร้างความเข้มแข็งกับแกนนำเครือข่ายนักสื่อสารหลัก ประกันสุขภาพ เพื่อขยายผลด้านการสื่อสารในพื้นที่ ประจำปี 2563 

วันที่ 25-26 ธันวาคม 2562  

ติดต่อสอบถาม :

กลุ่มภารกิจสนับสนุนการมีส่วนร่วม คุ้มครองสิทธิและประชาสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุนันท์   ภูธร 

โทรศัพท์  090-1975188  e-mail : sunant.p@nhso.go.th

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 16/12/2562 ถึง 24/12/2562


(36)

ประชุมการบริหารสิทธิประโยชน์ด้านยาและพัฒนาระบบการเข้าถึงยาจำเป๋นของกลุ่มผู้ป่วยโรคร้ายแรงและมีค่าใช้จ่ายสูง  ประจำปีงบประมาณ 2563  

ติดต่อสอบถาม :

ภก.ชัยสิทธิ์ 061-4200030

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 13/12/2562 ถึง 25/12/2562


(56)

ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.๑) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานีและจ.ลพบุรี

 

ติดต่อสอบถาม :

ภก.ชัยสิทธิ์  ศักดื์ศรีวัฒนา 

061-4200030

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 12/12/2562 ถึง 17/12/2562

จำนวนทั้งหมด 23 รายการ >>> 1 | 2 | 3 | ถัดไป

แสดงการประชุมทั้งหมด