เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(188)

จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเบิกจ่ายชดเชยบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563

ติดต่อสอบถาม :

นางสาววรรณพร  ศรีอุทัย 
เบอร์โทร 098-2797674

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 16/01/2563 ถึง 27/01/2563


(155)

การประชุมโครงการทบทวนและชี้แจงระบบติดตามข้อมูลแจ้งโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563 รุ่นที่2 วันที่ 24 มกราคม 2563

ติดต่อสอบถาม :

นางสาวณฐา  ศรีหินกอง  กลุ่มงานภารกิจบริหารกองทุน   โทรศัพท์ 036 213205  มือถือ/ID line 090 1975179  โทรสาร 036 213263สำคัญเริ่มลงทะเบียน : วันที่ 06/01/2563 ถึง 20/01/2563


(37)

อบรมสร้างความเข้มแข็งกับแกนนำเครือข่ายนักสื่อสารหลัก ประกันสุขภาพ เพื่อขยายผลด้านการสื่อสารในพื้นที่ ประจำปี 2563 

วันที่ 25-26 ธันวาคม 2562  

ติดต่อสอบถาม :

กลุ่มภารกิจสนับสนุนการมีส่วนร่วม คุ้มครองสิทธิและประชาสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุนันท์   ภูธร 

โทรศัพท์  090-1975188  e-mail : sunant.p@nhso.go.th

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 16/12/2562 ถึง 24/12/2562


(36)

ประชุมการบริหารสิทธิประโยชน์ด้านยาและพัฒนาระบบการเข้าถึงยาจำเป๋นของกลุ่มผู้ป่วยโรคร้ายแรงและมีค่าใช้จ่ายสูง  ประจำปีงบประมาณ 2563  

ติดต่อสอบถาม :

ภก.ชัยสิทธิ์ 061-4200030

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 13/12/2562 ถึง 25/12/2562


(56)

ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.๑) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานีและจ.ลพบุรี

 

ติดต่อสอบถาม :

ภก.ชัยสิทธิ์  ศักดื์ศรีวัฒนา 

061-4200030

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 12/12/2562 ถึง 17/12/2562


(34)

ประชุมแตรวจสอบเวชระเบียน การจ่ายชดเชยตามรายการ (Billing Audit) ผู้ป่วยนอก สิทธิอปท.แบบรวมศูนย์ผ่านระบบ eMA ปี 2563

ติดต่อสอบถาม :

นางสาววรรณพร  ศรีอุทัย 
เบอร์โทร 098-2797674

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 11/12/2562 ถึง 26/12/2562


(219)

ประชุมคัดเลือกกรรมการในสัดส่วนผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลป ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตราฐานบริการสาธารณสุข  วันที่ 24  ธันวาคม 2562

ติดต่อสอบถาม :

นายอุดมศักดิ์  บุญอร่ามพงษ์  

อีเมล  : udomsak.b@nhso.go.th

เบอร์โทรศัพท์ : 090-1975180

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 28/11/2562 ถึง 23/12/2562


(23)

ประชุม คณะกรรมการสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวาย ระดับเขต สปสช.เขต 4 สระบุรี

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/11/2562 ถึง 16/12/2562


(93)

ประชุมชี้แจงแนวทางบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ บริการIMC ปี 2563

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 25/11/2562 ถึง 23/12/2562


(11)

ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการการให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมฯ ปี 2563

ติดต่อสอบถาม :

นางสร้อยทอง ย้อยดี

โทร.084-7512745

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 18/11/2562 ถึง 25/11/2562

จำนวนทั้งหมด 18 รายการ >>> 1 | 2 | ถัดไป

แสดงการประชุมทั้งหมด