เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(27)

ขอเชิญประชุมหารือการบริหารจัดการการให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยข้อเข้าเสื่อม ปี 2562

 

ติดต่อสอบถาม :

นาง สร้อยทอง ย้อยดี เบอร์ 0847512745

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 14/11/2561 ถึง 20/11/2561


(1)

การชี้แจงแนวทางการจัดบริการเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูญเสียการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 11 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์ มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 14/11/2561 ถึง 06/12/2561


(27)

การประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

ระดับเขต ครั้งที่ 1/2562     วันที่  21 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561  

 

ติดต่อสอบถาม :

ประสานงาน : นางสาวสุนันท์   ภูธร 

โทรศัพท์ 036-213205  มือถือ (ID Line) 09-0197-5188  E-mail: sunant.p@nhso.go.th,

นายจักรินทร์   ฆ้องวงษ์  มือถือ เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 12/11/2561 ถึง 19/11/2561


(37)

ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ด้านยาและแนวทางการเบิกชดเชยยาที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

 

ติดต่อสอบถาม :

ภก.ชัยสิทธิ์  ศักดิืศรีวัฒนา

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 05/11/2561 ถึง 28/11/2561


(153)

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ (fee schedule) ของหน่วยบริการภาครัฐ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ติดต่อสอบถาม :

นางสรีสอางค์   บุญพระ

เบอร์โทรศัพท์ 0817729722

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 06/11/2561 ถึง 12/11/2561


(89)

ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี ๒๕๖๑และแนวทางการบริหารงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ (fee schedule) ของหน่วยบริการภาคภาคเอกชน วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ติดต่อสอบถาม :

นางสรีสอางค์   บุญพระ

เบอร์โทรศัพท์ 0817729722

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 06/11/2561 ถึง 12/11/2561


(53)

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนโรคไตวายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 06/11/2561 ถึง 27/11/2561


(70)

การประชุมตรวจสอบเวชระเบียนการจ่ายชดเชยผู้ป่วยใน (coding audit) สิทธิ UC แบบรวมศูนย์ ครั้งที่ 1 ปี 2562  

ติดต่อสอบถาม :

นางสาววรรณพร ศรีอุทัย

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 22/10/2561 ถึง 05/11/2561


(75)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 18/10/2561 ถึง 04/12/2561


(114)

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561

ติดต่อสอบถาม :

นายมนตรี ผาทอง โทร 09-0197-5185

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 18/10/2561 ถึง 23/11/2561

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ >>> 1 | 2 | ถัดไป

แสดงการประชุมทั้งหมด