เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(0)

การจัดเครือข่ายยากำพร้าและยาต้านพิษระดับเขต การพัฒนาเครือข่ายรองรับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 6 -7 สิงหาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :

ภก.ชัยสิทธิ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 19/07/2561 ถึง 05/08/2561


(5)

ประชุมถอดบทเรียนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ สปสช.เขต 4 สระบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :

นายจักรินทร์  ฆ้องวงษ์ e-mail : Chackkarin.k@nhso.go.th  โทรศัพท์: 084-4390119

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 06/07/2561 ถึง 17/07/2561


(13)

ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สิทธิ-หน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับสื่อมวลชนจังหวัดนครนายกโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
 

ติดต่อสอบถาม :

นางสาวสุนันท์  ภูธร   มือถือ 090-1975188 e-mail : sunant.p@nhso.go.th

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 05/07/2561 ถึง 11/07/2561


(4)


ประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ระดับ เขต
 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :

นางสุวรรณี  ศรีปราชญ์  มือถือ 0901975183

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 01/07/2561 ถึง 12/07/2561


(5)

การสร้างความเข้าใจในกระบวนการล้างไตทางช่องท้องและการกำกับติดตาม CKD Clinic ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ และจัดทำแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561    

ติดต่อสอบถาม :

สุวรรณี ศรีปราชญ์   มือถือ 0901975183
 

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 02/07/2561 ถึง 31/07/2561


(1)

ประชุมติดตามกองทุนสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด ตั้งแต่วันที่ : 10-11 กรกฎาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :
นางสุวรรณี ศรีปราชญ์ เบอร์ติดต่อ : 090-1975183
หรือ email : suwannee.s@nhso.go.th
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 15/06/2561 ถึง 09/07/2561

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ >>> 1 |

แสดงการประชุมทั้งหมด