เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(11)

การประชุมคณะทำงาน RAC ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สปสช. เขต 6 ระยอง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Bluejean 

ติดต่อสอบถาม :

พ.อ.อ.ชรินทร์  ขวัญเกตุ

โทร 090-197-5198

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 03/07/2563 ถึง 19/07/2563


(34)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ติดต่อสอบถาม :

ติดต่อ 090-880-8231

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 01/07/2563 ถึง 10/07/2563


(1)

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการบริการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมฯ ครั้งที่ 1/2563  วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. การประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Bluejeans

ติดต่อสอบถาม :
พ.อ.อ.ชรินทร์  ขวัญเกตุ
โทร 090-197-5198
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 30/06/2563 ถึง 14/07/2563


(19)

ประชุมคณะทำงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง DMHT  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

วันที่ 16 มิถุนายน 2563  เวลา  9.00 - 12.00 น.  การประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Bluejeans

ติดต่อสอบถาม :

นางสาวพิมพา บุญโพธิ์ทอง

062-5962319

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 29/05/2563 ถึง 12/06/2563


(87)

ประชุมชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านระบบ Digital Enrollment

 

ติดต่อสอบถาม :

นายนิพนธ์  นพเก้า  โทร. ๐๙๐-๑๙๗-๕๑๙๗

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 28/05/2563 ถึง 04/06/2563


(23)

ออกแบบหลักเกณฑ์การจ่ายและกำกับ ติดตาม การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (คณะทำงาน PP) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น

 

ติดต่อสอบถาม :

นางสาวยุพา  วันแย้ม 

โทร 061 403 8504

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 05/03/2563 ถึง 13/03/2563


(2)

การประชุมการป้องกันการเกิดซ้ำด้านคุณภาพมาตรฐานจากการให้บริการสาธารณสุข ด้านสูติกรรม (มารดาและทารก) วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

ติดต่อสอบถาม :

พ.อ.อ.ชรินทร์  ขวัญเกตุ มือถือ  090-197-5198

 

 

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 28/02/2563 ถึง 06/03/2563


(19)

ประชุมคณะทำงานวิชาการด้านเอดส์ และวัณโรค ระดับเขต ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

ติดต่อสอบถาม :

พ.อ.อ.ชรินทร์  ขวัญเกตุ มือถือ  โทร 090-197-5198

E-mail : charin.k@nhso.go.th

 

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 19/02/2563 ถึง 13/03/2563


(2)

ประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง (ครั้งที่ ๑) 

ติดต่อสอบถาม :

นายสุริยัน สกุลศิริไพบูลย์  โทร 0901975200

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 17/02/2563 ถึง 08/03/2563


(166)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในกองทุนฯ (LTC)

ติดต่อสอบถาม :

นายสุริยัน สกุลศิริไพบูลย์   โทร 0901975200

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 17/02/2563 ถึง 23/02/2563


(12)

ประชุมตรวจสอบ Billing Audit สิทธิ อปท.
วันที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2563

ติดต่อสอบถาม :

รชาดา
โทร 092-2612811

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 13/01/2563 ถึง 31/01/2563


(156)

ประชุมทบทวนและชี้แจงระบบติดตามข้อมูลแจ้งโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2563

ติดต่อสอบถาม :

ทวีสิทธิ์  สมัครสมาน โทร 085 212 8788

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 06/01/2563 ถึง 22/01/2563


(56)

ขอเชิญตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียน (MRA) ปี 2563 
กลุ่มเป้าหมาย เฉพาะ คณะกรรมการตรวจสอบ MRA ระดับเขต เท่านั้น

ติดต่อสอบถาม :

รชาดา 092-2812611

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 27/12/2562 ถึง 10/01/2563


(194)

ขอเชิญอบรม พัฒนาคุณภาพการสรุปโรค/หัตถการ และการให้รหัสโรค/รหัสหัตถการ สำหรับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สำหรับผู้ให้รหัส) ประจำปีงบประมาณ 2563

เป้าหมายกลุ่มที่ 2  : สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้รหัสของหน่วยบริการ (นักเวชสถิติ  พยาบาล เจ้าหน้าที่)

ติดต่อสอบถาม :

รชาดา โทร 092-2612811
กิ่งแก้วกรรณิการ์ 0990094566

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 27/12/2562 ถึง 31/01/2563


(101)

ขอเชิญอบรม พัฒนาคุณภาพการสรุปโรค/หัตถการ และการให้รหัสโรค/รหัสหัตถการ สำหรับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สำหรับแพทย์) ประจำปี 2563

กลุ่มเป้าหมายที่1: สำหรับผู้อำนวยการ แพทย์ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการ  ที่ไม่ได้เป็น AUDITOR  ระดับเขต

ติดต่อสอบถาม :

รชาดา โทร 092-2612811

กิ่งแก้วกรรณิการ์ โทร 099-0094566

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 27/12/2562 ถึง 31/01/2563


(608)

ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ วันที่ 29 มกราคม 2563

ติดต่อสอบถาม :

นายจักริน  ประโมงเขต

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 23/12/2562 ถึง 25/01/2563


(32)

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในพื้นที่ใกล้เคียง วันที่ 24 มกราคม 2563

 

ติดต่อสอบถาม :

จักริน  ประโมงเขต 

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 23/12/2562 ถึง 22/01/2563


(472)

ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการที่รับผิดชอบงานใหม่ วันที่ 17 มกราคม 2563

ติดต่อสอบถาม :

นายจักริน ประโมงเขต 

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 16/12/2562 ถึง 15/01/2563


(60)

ประชุมพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ วันที่ 14 มกราคม 2563 

ติดต่อสอบถาม :

นายจักริน  ประโมงเชต

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 16/12/2562 ถึง 10/01/2563


(52)

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ติดต่อสอบถาม :

นายพลเวช ขำแสง โทร 061-420-9639 (น้องบาส)

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 03/12/2562 ถึง 24/12/2562

จำนวนทั้งหมด 64 รายการ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | ถัดไป

แสดงการประชุมทั้งหมด