เลือกการประชุม

ชื่อการประชุม Click ลงทะเบียน

(102)

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานลงทะเบียนหน่วยบริการ

ติดต่อสอบถาม :

นายนิพนธ์  นพเก้า  มือถือ 090-1975197

 

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 04/12/2563 ถึง 15/12/2563


(15)

การประชุมลงทะเบียนโดยใช้ระบบ UCRegister EForm

ติดต่อสอบถาม :

: นายนิพนธ์  นพเก้า  มือถือ 090-1975197

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 04/12/2563 ถึง 11/12/2563


(53)

การประชุมชี้แจงการให้บริการงบเอดส์ วัณโรค ปี 2564 วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ติดต่อสอบถาม :

พ.อ.อ.ชรินทร์  ขวัญเกตุ

โทร 090-197-5198

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 02/12/2563 ถึง 21/12/2563


(3)

การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการบริการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563

ติดต่อสอบถาม :

พ.อ.อ.ชรินทร์ ขวัญเกตุ
โทร 090-197-5198

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 02/12/2563 ถึง 22/12/2563


(16)

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น

 

ติดต่อสอบถาม :

นส.ยุพา  วันแย้ม โทร 061403 8504

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 27/11/2563 ถึง 01/12/2563


(11)

ประชุมคณะทำงานควบคุมป้องกันและรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (DMHT) ปีงบประมาณ 2564 

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 - 15.00 น.

ติดต่อสอบถาม :

นางสาวพิมพา  บุญโพธิ์ทอง  062-596-2319
 

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 26/11/2563 ถึง 01/12/2563


(713)

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ติดต่อสอบถาม :

นายอดุลย์  ศิริสาร 098-2797685

นายพลเวช ขำแสง 061-4209639

นายจักริน ประโมงเขต 098-2797686

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 23/11/2563 ถึง 09/12/2563


(21)

การประชุมคณะทำงานวิชาการด้านเอดส์ และวัณโรค ระดับเขต ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ติดต่อสอบถาม :

พ.อ.อ.ชรินทร์  ขวัญเกตุ มือถือ  090-197-5198

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 04/11/2563 ถึง 13/11/2563


(21)

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขต 6 ระยอง ประกอบด้วย คณะทำงาน PP วันที่ 28 ตุลาคม 2563 

ติดต่อสอบถาม :

นางสาวยุพา  วันแย้ม

0614038504

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 22/10/2563 ถึง 27/10/2563


(4)

ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการ งบ PPA ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 63 

ติดต่อสอบถาม :

นางสาวยุพา  วันแย้ม 

โทร 0614038504

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 22/10/2563 ถึง 26/10/2563


(171)

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขต ปี 2564 (กลุ่มผู้บริหารหน่วยบริการภาครัฐสังกัด สป.สธ./ภาครัฐนอกสังกัดฯ/เอกชน ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผู้บริหารศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 6) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.-16.30 น.

ติดต่อสอบถาม :

นายทวีสิทธิ์ สมัครสมาน มือถือ 085 212 8788

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 14/10/2563 ถึง 02/11/2563


(61)

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 (กลุ่ม อปสข./อคม.) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.-16.30 น.

ติดต่อสอบถาม :

นางพิทยา สิงห์โตทอง มือถือ 081 354 5810

นางสาววัชรีวรรณ ชาภิรมย์  มือถือ 092 532 4642

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 14/10/2563 ถึง 30/10/2563


(11)

ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด (P&P Area based; PPA) วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น 

 

 

ติดต่อสอบถาม :

นางสาวยุพา  วันแย้ม โทร 0614038504

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 09/10/2563 ถึง 15/10/2563


(107)

ประชุมคณะทำงานสนับสนุน และกำกับติดตาม การดำเนินงานกองทุนสุขภาพชุมชน เขต 6  ครั้งที่ 1/2564

ติดต่อสอบถาม :

นายจักริน ประโมงเขต  โทร 098-279-7686 

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 06/10/2563 ถึง 28/10/2563


(5)

ประชุมพิจารณาคัดเลือกหน่วยบริการที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สำหรับการบริการระดับปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  วันที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น

 

 

 

ติดต่อสอบถาม :

นส.ยุพา  วันแย้ม  โทร 0614038504

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 28/09/2563 ถึง 30/09/2563


(35)

ประชุมออกแบบหลักเกณฑ์การจ่ายและกำกับ ติดตาม การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ (คณะทำงาน PP)

ติดต่อสอบถาม :

นางสาวยุพา  วันแย้ม โทร 0614038504

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 17/09/2563 ถึง 23/09/2563


(12)

ประชุมภาคีเครือข่ายการดำเนินงานเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มผู้ประกันตน วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 14.00 น. 

ติดต่อสอบถาม :

นางสาวยุพา  วันแย้ม โทร 061 403 8504

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 14/08/2563 ถึง 26/08/2563


(11)

การประชุมคณะทำงาน RAC ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สปสช. เขต 6 ระยอง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Bluejean 

ติดต่อสอบถาม :

พ.อ.อ.ชรินทร์  ขวัญเกตุ

โทร 090-197-5198

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 03/07/2563 ถึง 19/07/2563


(34)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ติดต่อสอบถาม :

ติดต่อ 090-880-8231

เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 01/07/2563 ถึง 10/07/2563


(1)

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการบริการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมฯ ครั้งที่ 1/2563  วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. การประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Bluejeans

ติดต่อสอบถาม :
พ.อ.อ.ชรินทร์  ขวัญเกตุ
โทร 090-197-5198
เริ่มลงทะเบียน : วันที่ 30/06/2563 ถึง 14/07/2563

จำนวนทั้งหมด 81 รายการ >>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ถัดไป

แสดงการประชุมทั้งหมด