กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง
สายด่วน สปสช. โทร 1330 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ใช้สิทธิรักษาระบบจ่ายตรงโดยไม่ต้องสำรองจ่ายที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อนร่วมทางหลักประกันสุขภาพ


ข่าวกิจกรรม

“มหกรรมกองทุนสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน ภาคตะวันออก ” (326)
“มหกรรมกองทุนสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน ภาคตะวันออก” ประจำปี ๒๕๕๗
... อ่านต่อ >>>
ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายตรง, งานกองทุนสุขภาพตำบล (1809)
การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และชี้แจงทำความเข้าใจประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักปร
... อ่านต่อ >>>
การประชุมพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล (262)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดตราด จัดประชุมพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม บ้านปู รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดตราด
... อ่านต่อ >>>

วิดีทัศน์

Welcome to JW Player
เรียนรู้และเข้าใจ กองทุนสุขภาพตำบล


ประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล (1756)
ขอเชิญประชุมชี้แจงโปรแกรมระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2558
... อ่านต่อ >>>
แจ้งแนวทางการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ในภาวะน้ำท่วม (1692)
สปสช.เขต ๖ ระยอง แจ้งกองทุนสุขภาพตำบล เรื่องแนวทางการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย
... อ่านต่อ >>>
สำคัญมาก...!! ต้องอ่าน บทความ นพ.มงคล ณ สงขลา (275)
เชิญชวนอ่านบทความ นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวกับการปฏิรูประบบสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุขกับระบบหลักประกันสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
... อ่านต่อ >>>
สถานการณ์ข่าว...ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (135)
สัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวเล็กๆ ซึ่งอาจเป็นคำถามที่สั่นสะเทือนอำนาจของ คสช.ได้(วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557)
... อ่านต่อ >>>


ประชุม / อบรม / สัมมนา

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกองทุนฯ ดีเด่น (1714)
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่น ระดับเขต เพื่อพิจารณาคัดเลือกกองทุนฯ ดีเด่นระดับเขต ให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกองทุนในพื้นที่และเป็นตัวแทนแสดงผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯในระดับประเท
... อ่านต่อ >>>
ประชุมแลกเปลียนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ (1691)
ประชุมแลกเปลียนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้
... อ่านต่อ >>>
พัฒนาศักยภาพคณะทำงานควบคุมกำกับ ติดตาม ประเมินผล (1667)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง จัดประชุม การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานควบคุมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕
... อ่านต่อ >>>
อบรมการใช้งานโปรแกรมรายงานผลกองทุนสุขภาพตำบล (1715)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัด ทั้ง ๘ จังหวัด จัดอบรมโปรแกรมรายงานผลกองทุนสุขภาพตำบล แก่คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลในโปรแกรม
... อ่านต่อ >>>

ดาว์นโหลด บันทึก / ประกาศ / ระเบียบ / คู่มือกองทุน / Power Point

แบบฟอร์ม/หนังสือราชการ

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ